HMS dokumentasjon

Det er gjennomført Risiko- og sårbarhetsanalyser for lokalene, og internhåndbok kan forevises på forlangende.

Følgende instrukser er tilgjengelig på nettet:

Branninstruks
El-instruks
Nøkkelinstruks

Alle brukere av lokalene er pliktig til å sette seg inn i de gjeldende instrukser.


(c) Birger E Olsen 2013
Oppdatert mar 2017